Information
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
       วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานทั้งเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โรงเรียนสุจริต ให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต) “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำไปสู่คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาสุจริต” และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จนถึงปีงบประมาณ 2561
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด