Information
สพม.14 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
       ววันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและหารูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 35 คน ร่วมคิดหา รูปแบบ วิธีการ และวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2559 และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด