Information
เปิดธนาคารโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
       วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการให้การสนับสนุนการฝึกอบรม วิธีปฏิบัติงาน แก่นักเรียนผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เงินทุนประเดิม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนทุนส่งเสริมการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,250 บาท เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ และเรียนรู้หลักการบริหาร การบริการลูกค้า และการร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อระบุเจตนารมณ์ร่วมกันของสถาบันการศึกษา และธนาคาร ในการจัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียนปัจจุบันธนาคารออมสินได้เปิดดำเนินการธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,176 โรงเรียน จำนวนบัญชีกว่า 2 ล้านบัญชียอดเงินฝากกว่า 940 ล้านบาท ธนาคารโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ 1148 ของธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุน และเป็นลำดับที่ 63 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของธนาคารออมสินภาค 16 อยู่ในความดูแลของเขตพังงา โดยมีสาขาโคกกลอย เป็นสาขาพี่เลี้ยง Cr.. ภาพข่าวโดยเครือข่ายโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด