Information
โรงเรียนสตรีภูเก็ตประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียน จึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการหลักสูตรนานาชาติ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการหลักสูตรนานาชาติในปี 2558 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรในปี 2559 พบครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ตลอดจนร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองประจำชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโครงการหลักสูตรนานาชาติ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี Cr..ภาพ/ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด