Information
สพม.14 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
       วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักเรียนจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา จาก โรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สตรีพังงาและทับปุดวิทยา โดยมีประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ประเด็นที่ 2 การเปิดรับนักเรียนและการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ประเด็นที่ 3 การนำผล O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 20 ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้วร้อยละ 30 ประเด็นที่ 4 การลงโทษโรงเรียนที่รับนักเรียนไม่เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปี 2559 และข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เรวดี..ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด