Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทยนักเรียน
       วันที่ 18 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทย ที่โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนที่ได้ลำดับที่1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ โดยนายศวิษฐ์ ศรีสง และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการและตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน เข้าสอบแข่งขัน จำนวน 197 คน มีการที่สอบแข่งขัน 6 รายการ และผลการสอบแข่งขันดังนี้
       1. เขียนตามคำบอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
       2. การอ่านเอาเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนทับปุดวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
      3. คัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
      4. เขียนเรียงความ ระดับระดับมัธยมศึกษาปลาย ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
      5. การแต่งกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
      6. แต่งกลอนอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง เรวดี...ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด