Information
นักเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางไกล
       นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล แบบสื่อสารสองทาง ณ ห้องเรียนทูเวย์ ในโครงการความร่วมมือเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โดยมีโรงเรียนในโครงการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา และวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช-ดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา Cr ภาพโดย..เครือข่ายร.ร.คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด