Information
รับโล่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้องอนุสรณ์) คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และกระบุรีวิทยา โดยมีนายปัญญา หัตถิ นายเฉลิม จันทร์พงศ์ และนายจรูญ อมฤตโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรง เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 จาก ดร.ปรียานุช ธรรมปรียาผู้อำนวยการมูลนิธิยุวสถิรคุณที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี Cr ภาพ...นายปัญญา หัตถิ / เรวดี...ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด