Information
สตรีภูเก็ตร่วมอบรมการวิจัยในโครงการEducation Hub : ทักษะแห่งอนาคตใหม่
       โครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ Education Hub : ทักษะแห่งอนาคตใหม่ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอบรมการทำวิจัยให้กับตัวแทนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Education Hub เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยให้กับบุคลากรสำหรับนำไปต่อยอดพัฒนางานวิจัยให้กับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผศ.ดร.ธีรเดชชื่นประภานุสรณ์ และอาจารย์จงกลบุญชาติเป็นวิทยากรอบรม ซึ่งมีตัวแทนโรงเรียนในโครงการ Education Hub เข้าร่วมการอบรม 14 โรงเรียนโดยโรงเรียนสตรีภูเก็ตนำโดยดร.โกศลใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์เสาวรสเกิดทรัพย์หัวหน้าโครงการหลักสูตรนานาชาติอาจารย์ทัศสิรีฉายขจร และอาจารย์อรุณรัตน์ทองสา ได้ร่วมกันดำเนินงานวิจัยในหัวข้อ “การประเมินโครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ตตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ Thailand Education Hub ปีการศึกษา 2558” Cr ภาพ..เครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต / เรวดี..ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด