Information
สพม.14 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559 และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม กำหนดอบรมพัฒนาระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2559 มีเนื้อหลักสูตรในการพัฒนา เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความก้าวหน้า สิทธิและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครู ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของครูสู่มืออาชีพ และคุณครูที่โรงเรียนต้องการ มีรองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด