Information
สพม.14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
       เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ จำนวน 90 คน ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ผอ.สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน นอกจากนี้ ประธานเครือข่าย และประธานสหวิทยาเขต ร่วมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการและการวางแผนการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ และสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด