Information
สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือแนะนำ การบริหารจัดการสถานศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ ช่วยเหลือ การดำเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ และบริหารงบประมาณ และการดำเนินการภายใต้จุดเน้นของ สพม.14 ตลอดจนเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่โรงเรียนทุกโรงๆละครึ่งวัน ในการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 เป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กะทู้วิทยา เชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้องอนุสรณ์) และโรงเรียนเมืองถลาง ภายใต้การนำของนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุกคลากร โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย เรวดี…ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด