Information
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559
       วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 จังหวัดพังงา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานข้อมูล โรงเรียนในจังหวัดพังงา โรงเรียนละ 1 คน รวม 13 คน โดยมีนางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจระบบ Data Management Center และ เป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลตามระบบที่ สพฐ.กำหนด และนำข้อมูลไปใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการอบรมครั้งนี้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 3 ระบบ ได้แก่ 1.รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ผ่านระบบ EMIS และ3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างผ่านระบบ B-OBEC เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบันทึก ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2559 ซึ่งระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถบันทึก รายงาน ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด