Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
       วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ที่โรงแรม Banyan Tree จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สพม.14 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยก่อนเริ่มประชุม นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้องอนุสรณ์) กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 40 คน และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเทพกษัตรีย์ มอบของที่ระลึกแก่ นายศวิษฐ์ ศรีสง และนางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ผอ.สพม.14 ได้เน้นย้ำและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 10 /2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และคำสั่งที่ 11 / 2559 เรื่อง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบและเข้าใจอีกครั้ง และขอให้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับครูในเรื่องดังกล่าว และหลังจากประชุมเสร็จได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ- ก้องอนุสรณ์) เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด