Information
โรงเรียนสตรีภูเก็ตอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมนานาชาติ
       โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enforcing Thinking Skills in the Classrooms และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต ” ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2559 ณ The Briza Beach Resort จังหวัดพังงา ตามโครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่สนองนโยบาย สพฐ.พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการคิดสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเหมาะสม ขยายเพิ่มพูนอยู่เสมอ และเป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโปรแกรมนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอนชาวไทย ชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 98 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา มากี ผู้เชี่ยวชาญการ จัดการศึกษาและนักวิจัยการศึกษาระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากร
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด