Information
สพม.14 เตรียมความพร้อมออกติดตาม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือโรงเรียน
       วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สังกัด สพม.14 สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ คือ การออกติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดยมุ่งเน้นในเรื่องของโรงเรียนนิติบุคคล 4 งาน คืองานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป จุดเน้น สพม.14 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 2.ความมีวินัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. โรงเรียนดี 4. มีสื่อ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 5. ครูและบุคลากรมืออาชีพ ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานเด่นของโรงเรียน โดยได้มีการกำหนดปฏิทินในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และรับทราบปัญหาความต้องการของโรงเรียน นำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.14 สู่ความเป็นเลิศ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด