Information
สพม.14 สร้างเครือข่ายนิเทศภายในสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
       วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนิเทศภายในสถานศึกษา ณ โรงแรมไอ ดี เรซิเด้นท์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนในการช่วยเหลือดำเนินงานในการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของ สพฐ. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนทุกโรง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.14 สู่มาตรฐานสากล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระละ 1 คน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 1 คนรวมโรงเรียนละ 6 คน รวมจำนวน 162 คน โดยกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.16 ซึ่งเป็น ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด