Information
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
       วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเมืองถลาง ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา เพื่อให้ครูเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือในกาทำวิจัยได้ ครูสามารถใช้การวิจัยการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตผลงานการวิจัยในชั้นเรียนอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชั้นเรียนต่อไป สำหรับการจัดอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29- 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูโรงเรียนเมืองถลาง ทุกคน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง และอาจารย์อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด