Information
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบชั้นม.3 และม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
       วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ทำคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงสุดของโรงเรียน และให้โอวาทแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน โดยนายเสรี บุญทอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กล่าวรายงาน มีนักเรียนจบการศึกษาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิน 35 คน และนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน นอกจากนี้ ได้มีการมอบดอกไม้และผูกข้อมือให้กับนักเรียนโดยคุณครูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความรัก ความผูกพัน จิตสำนึกในการรู้จักกตัญญู รู้คุณต่อครูบาอาจารย์ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด