Information
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานลูกจ้าง สพม.14
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานลูกจ้าง สพม.14 จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ บทบาทภารกิจหน้าที่สามารถนําประสบการณ์ ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนางานในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าการเลื่อนระดับในตำแหน่งหน้าที่ของลูกจ้างสูงขึ้น นอกจากนี้ได้มีการฝึกทักษะโดยการปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาบริเวณภายในและภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 และนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ 25 มีนาคม 2559 สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากนายรัชต์นนันท์ อนันต์ผล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา และนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14 เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด