Information
มอบเกียรติบัตรนักเรียนอบรมค่ายพ่อแม่ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด
       วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนวันสุดท้าย และเป็นประธานปิดการอบรมค่ายพ่อแม่ลูก ร้อยใจห่างไกล ยาเสพติด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครองและเด็ก เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กในการช่วยสอดส่องดูแล ร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน Cr ภาพเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”/ เรวดี..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด