Information
ค่าย “พ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนสตรีพังงา”
       วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่าย พ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด” โรงเรียนสตรีพังงา ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา โดยนางวิภาดา ขุนนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง 50 ครอบครัว จำนวน 100 คน การจัดค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครองและเด็ก เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กในการช่วยสอดส่องดูแล ร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลแหล่งบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและผู้ปกครอง นำไปสู่การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดต่อไป ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวเปี่ยมลาภ บุญล้อม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา นายมวญ อ่อนศรี ผู้พิพากษา อาวุโสศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดพังงา และตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด