Information
สตรีระนองพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ
       วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ของโรงเรียนสตรีระนอง ที่ไอดิน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างความตระหนักให้ครูผู้ช่วยเกี่ยวกับภาระหน้าที่และการรักษาวินัย และเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตนฐานวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 มีครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยนายธัชชเวชว์ฯ กล่าวในขณะบรรยายพิเศษแก่ครูผู้ช่วยตอนหนึ่งว่า ครูจะต้องรู้จักหน้าที่ จะต้องมีระเบียบแบบแผน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการเป็นครูมืออาชีพจะต้องทำงานดีเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคม เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด