Information
ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
       วันนี้ ( 4 มีนาคม 2559 ) นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ที่ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา การเขียนรายงานประจำปี และมีความตระหนักในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 มีครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด