Information
เปิดรั้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน "เปิดรั้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม" โดยมีนางสาวอรสา เสนีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปี 2559 อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ผลงานของนักเรียน และการพัฒนางานของโรงเรียนทุกรูปแบบ รวมถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ นำโดยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางสาวอรุณี ไตรรัตน์ อาจารย์ กศน.พังงา นางนิลมณี ศรีม่วง รองผอ.ร.ร.วัดไตรมารคสถิตฯ นายวิชาญ สำแดงไพร์ นักธุรกิจ และนายธนิสร คู่ประเสริฐ ธุรกิจส่วนตัว เพื่อให้ข้อคิด ประสบการณ์แก่นักเรียน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด