Information
สพฐ.ติดตาม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ สพฐ. นำโดยนายประไพ รัตนไพจิต ข้าราชการบำนาญ นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตาม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.14 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการ สภาพปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และศึกษานิเทศก์ สพม.14 ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล และในการนี้ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนทับปุดวิทยาเดินทางมาร่วมต้อนรับและซักถามแนวทางการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ต่อคณะติดตาม เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปดำเนินการต่อไปด้วย Cr.ภาพ ..เครือข่ายโรงเรียน / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด