Information
สพม.14 อบรมการขออนุมัติไปราชการและการลาผ่านทางระบบ My office
       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการลาของผู้บริหารสถานศึกษา และการขออนุมัติไปราชการของบุคลากรในสถานศึกษาโดยการดำเนินการผ่านทางระบบ My office ซึ่งเป็นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สพม.14 ใช้ในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2555 ให้กับเจ้าหน้าที่หรือครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของโรงเรียน 27 โรงเรียนๆละ 2 คน รวมจำนวน 54 คน โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการระบบดังกล่าว และมีนายชาคริต ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เรวดี..ภาพ/ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด