Information
เปิดบ้านสตรีพังงา Stree MEP Open House
       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านสตรีพังงา ภายใต้ชื่อ “Satree MEP Open House 2016” โดยมีนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นักเรียนและครูได้แสดงผลงานจาการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2558 การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย หลังเสร็จพิธีเปิดนางสาวสุวิภาฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีโรงเรียนระดับประถมศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมเพื่อศึกษาเรียนรู้กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย Cr ภาพ..เครือข่ายโรงเรียน / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด