Information
โรงเรียนเมืองถลาง สพม.14 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 10 ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะ การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาในระบบ ทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครูตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบาย เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด