Information
เปิดบ้านทุ่งโพธิ์วิทยาภายใต้ชื่อ“Thongpho Open House And Music Fastival 2016
       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านทุ่งโพธิ์วิทยา ภายใต้ชื่องาน “Thongpho Open House And Music Fastival 2016” โดยมีนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงานเปิดบ้านทุ่งโพธิ์วิทยาครั้งนี้ เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานที่ได้จัดการเรียนการสอนมาตลอด ปีการศึกษา 2558 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในชุมชน ประกอบกับโรงเรียนได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชนให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงแสวงหาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวว่า การจัดงานเปิดบ้านทุ่งโพธิ์วิทยา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา นอกเหนือจากการได้แสดงผลงานทางวิชาการแล้วสิ่งที่ทั้งครูและนักเรียนได้รับคือการได้ทำงานร่วมกัน ได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในชุมนชนนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด