Information
สพม.14 เร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้กำหนดกรอบทิศทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการเร่งรัด นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เป็น 4 คณะ ตามสหวิทยาเขต ได้แก่ กลุ่มสหวิทยาเขตพิงกันประกอบด้วย นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผอ.ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน นายพรศักดิ์ จินดาพล ผอ.ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา และนางสาวพรทิพย์ โกศลศักดิ์สกุล รองผอ.ร.ร.ทับปุดวิทยา นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ทับปุด ตะกั่วทุ่งและเกาะยาว จังหวัดพังงา กลุ่ม สหวิทยาเขตสิมิลันประกอบด้วยนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” นายวัฒนา จินดาพล รองผอ.ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน และนายถาวร เวชจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วป่า กะปงและคุระบุรี จังหวัดพังงา กลุ่มสหวิทยาเขตเทพกษัตรีย์ ประกอบด้วย นาย อุเทน จิตต์สำรวย ผอ.ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย นายโกศล ใสขาว ผอ.ร.ร.สตรีภูเก็ต นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผอ.ร.ร.เมืองถลาง นายมนตรี พรผล ผอ.ร.ร.กะทู้วิทยา และนายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ ประกอบด้วย นายพรเทพ แป้นเพชร ผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร นายชวนะ คำกล้า ผอ.ร.ร.สตรีระนอง นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผอ.ร.ร.กะเปอร์วิทยา นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร และนางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตจังหวัดระนอง
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด