Information
เปิดบ้านทับปุดวิทยา Open House
       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านทับปุดวิทยา Open House” ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนทับปุดวิทยา โดยมีนางจันทนา รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมเปิดบ้านทับปุดวิทยา Open House เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการความรู้ และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทับปุดวิทยาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เครือข่ายการศึกษา องค์กร และชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครู และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทับปุดวิทยา กิจกรรมมี นิทรรศการทางวิชาการ ผลงาน โครงงานนักเรียน การแข่งขันทักษะ เกมการละเล่น การแสดงบนเวที การสาธิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม การฝึก และการแสดงความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ และกิจกรรมที่หลากหลายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งมีวิทยากร ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมแสดง สาธิตและให้ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การจักสาน การทำข้าวเม่าโบราณ ข้าวเกรียบว่าว ฯลฯ โดยนาย ธัชชเวชว์ฯ ได้เยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลังจากเสร็จพิธีเปิด เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด