Information
โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกลู” เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางวรอิศรา พรหมภัทร นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบาย และนักเรียนได้นำเสนอผลงานที่เป็นกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” พัฒนาทักษะอาชีพ ตามที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียน ซึ่งจากการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน นางสุจิตราฯ ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนว่าดำเนินการได้ดีและชัดเจนทุกกิจกรรม เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด