Information
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบาย 10 ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และจะมีการลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัดจังหวัดละ 1 โรง ในวันต่อไป เรวดี ..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด