Information
สพม.14 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดสรรโควตาสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 6 คน แบ่งเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์ – คณิต จำนวน 5 คน และ เป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น) 1 คน ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดจากทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต และระนอง สมัครเข้าสอบคัดเลือก จำนวน 31 คน เป็นนักเรียนที่เน้นวิทย์ -คณิต จำนวน 30 คน และ เน้นภาษา 1 คน และในระหว่างการดำเนินการสอบ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในนักเรียนที่เข้าสอบครั้งนี้ด้วย เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด