Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2559
       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2559 เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมใหม่ๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา และเพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยการนำเสนอผลงานของนักเรียน และนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ก่อนจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด