Information
สพม.14 พัฒนาบุคลากรการใช้ระบบ My office 2559
       วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน เกี่ยวกับการใช้ระบบ My office (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เวอร์ชั่น 2559 ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับเวอร์ชั่น ปี 2559 มีการพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นมาใหม่ในเรื่อง ระบบการขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระบบวันลาของผู้บริหาร ระบบการออกเลขเกียรติบัตร และระบบการรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ KRS และ ARS ส่วนระบบที่มีอยู่แล้วแต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ ระบบวันลาของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยมีการเพิ่มให้มีระบบการยกเลิกวันลา และปรับปรุงระบบบันทึกข้อความให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจระบบ My office 2559 และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายชาคริต ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.14 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด