Information
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558
       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 อาจารย์ดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูโรงเรียนสตรีพังงา และอาจารย์บุญศรี พิมล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันครู ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด