Information
วัฒนธรรมนำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.14 วันจัดงานวัฒนธรรม ปีที่ 6 ภายใต้ชื่อ “วัฒนธรรมนำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ด้วยการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน และการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค นิทรรศการเลิศรสขนมไทย นิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม นิทรรศการอาเซียน การละเล่นไทย ตลาดโบราณ การประกวดเทพีงามอย่างไทย ตลอดจนการแสดงผลงานของนักเรียน โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นประธานเปิดงาน
       นายเลิศธิไกรฯ กล่าวว่า วัฒนธรรม คือวิถีการดำรงชีวิตที่ดีงาม ได้รับการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็ผลผลิตของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งด้านวัตถุ แนวคิด จิตใจ วัฒนธรรมในท้องถิ่น จะเป็นเอกลักษณ์ของสังคมท้องถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมคงอยู่ได้เพราะการเรียนรู้ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ โดยการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญและตระหนักว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรรมนี้เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำไปเผยแพร่ได้ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน Cr ภาพ เครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” /เรวดี ..ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด