Information
สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างในสังกัดร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามโครงการ “ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักสงฆ์ ศรีวิชัย สพป.สงขลา เขต 2 และนางนิรมล บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กทม.
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด