Information
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
       วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับเนื่องในโอกาสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชุดอาเซียนสัมพันธ์ การพูดแนะนำประเทศอาเซียน การแต่งกายประจำชาติอาเซียน และการเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตเทศบาลเมืองพังงาให้ชาวพังงาได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและภารกิจสำคัญ สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง สันติสุข และมั่งคั่งเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียน
       นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ASEAN SISTER SCHOOL มี 30 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดพังงา และชุมชนในจังหวัดพังงาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และในโอกาสการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชาวพังงาได้ตระหนักรู้บทบาทที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นก้าวย่างที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการแบ่งปันด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองความมั่นคงของประชาคมอาเซียนสืบไป
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด