Information
สพม.14 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือรวมโรงเรียนละ 2 คน เพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 หาข้อตกลง วางแผนการดำเนินกิจกรรม ให้การจัดกิจกรรมและการใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เรวดี ...ภาพ/ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด