Information
เปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ มีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในความเป็นไทย และวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และโรคเอดส์ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมความรักสามัคคี ความเป็นประชาธิปไตย การทำงานเป็นกลุ่มและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งคณะสีออกเป็น 5 คณะ ได้แก่ คณะเมติตา-สีแดง คณะกรุณา – สีเหลือง คณะมุทิตา – สีชมพู คณะอุเบกขา – สีแสด และคณะสุญญตา – สีฟ้า โดยได้จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558 เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด