Information
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคลในครอบครัว
       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสตรีพังงาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพังงา โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา มีนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงาและคณะครูร่วมต้อนรับ ในการรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ผู้ร่วมเดินรณรงค์ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และครูในเขตเทศบาลเมืองพังงา เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา เครือข่าย อพม.จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และเครือข่ายภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 297 คน เรวดี...ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด