Information
เยี่ยมบ้านนักเรียนจังหวัดระนอง
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพม.14 เพื่อติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบาก ยากจน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียน โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนกะเปอร์วิทยา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนอง และโรงเรียนละอุ่น วิทยาคาร และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนกระบุรีวิทยา และ โรงเรียนปากจั่นวิทยา เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด