Information
กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2558
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 3 จังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ที่โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เวลา 09.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สลับหมุนเวียนทุกจังหวัด โดยในปีนี้ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด สพม.14 เป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี รู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย และมีความเสียสละซึ่งกันและกัน โดยแบ่งทีมแข่งขันอออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีมสหวิทยาเขตพิงกัน (สีชมพู) ทีมสหวิทยาเขตสิมิลัน ร่วมกับ สพม.14 (สีส้ม) ทีมสหวิทยาเขตเทพกระษัตรีย์ (สีฟ้า) และทีมสหวิทยาเขต รัตนรังสรรค์ (สีเขียว) มีกีฬาที่จัดแข่งขัน 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล ชาย /หญิง วอลเล่ย์บอล ชาย / หญิง แชร์บอลหญิง เปตองประเภทผสม และชักเย่อ
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด