Information
สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ระหว่างวันที่ 26 – 28 ณ ชายหาดรีสอร์ท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
       วันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2559- 2563) และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ ชายหาด รีสอร์ท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สพม.14 ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต และระนอง ได้ร่วมกันกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกรอบการพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ของ สพฐ. บนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม โดยจัดกประชุมระหว่างวันที 26-28 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตรัตนะรังสรรค์ สหวิทยาเขตสิมิลัน สหวิทยาเขตพิงกัน และสหวิทยาเขตเทพกระษัตรีย์ สหวิทยาเขตละ 5 คน จำนวน 20 คน ผู้แทนกลุ่ม / หน่วย สพม.14 กลุ่ม /หน่วยละ 2 คน จำนวน 22 คน กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 โดยการระดมความคิดในการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ และจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของ สพม.14 ตลอดจนการระดมความคิดวิเคราะห์ ความต้องการของสถานศึกษา รวมถึงบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้บริหารและการบริหารจัดการ เพื่อนำมาสู่ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.14 นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.11 และ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ /แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สวนลุงนิล) อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
       จากการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างดีมากในการร่วมกันระดมความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะนำมาสู่กรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในปีงบประมาณ 2559 และ แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ต่อไป เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด