Information
เยี่ยมบ้านนักเรียน
       วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนายถนัด ก่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา นางนิรมล วัชวรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวเจนจิรา คงทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพม.14 เพื่อติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบาก ยากจน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียน ซึ่งนักเรียนดังกล่าวพ่อแม่เสียชีวิต อยู่กับพี่สาว 1 คน อายุ 24 ปี ทำงานรับจ้างทั่วไป โดยทางโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือดูแล ให้ได้รับทุนของกาชาดจังหวัดพังงา และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด