Information
สพม.14 จัดอบรมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
       วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกล่าวว่าปัจจุบันข้าราชการครูและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ โดยนำวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market :e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) มาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนละ 2 คน และบุคลากร สพม.14 รวม 70 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมานนท์ ลิ่มติ้น นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ Cr ภาพ...โดยกลุ่มบริหารงานการเงินฯ / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด