Information
สพม.14 พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
       วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่ออาชีพ โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สพม.14 จึงจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่ออาชีพขึ้น เพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประกอบอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติวิทยากรอบรมให้ความรู้ จากนางสาวนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์ ข้าราชการบำนาญอดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 และนางสาวนายจิต ประดิษฐ์เสรี ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด